Celem projektu CD NIWA (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji) jest świadczenie kompleksowych usług w obszarze kompetencji technologicznych dotyczących nowoczesnych platform wytwarzania aplikacji (równoległych, rozproszonych i mobilnych). Centrum zaoferuje swoim użytkownikom zaawansowaną infrastrukturę informatyczną, platformy wytwarzania aplikacji oraz katalog usług doradczych.

niwa_platformy_wytwarzania

Komponenty technologiczne projektu

Projekt bazuje na autorskich rozwiązaniach opracowanych przez Politechnikę Gdańską. Realizacja zadań bazuje na trzech wdrożonych platformach:

 1. BeesyCluster – platforma ta pozwala na przyjazne wykonanie oraz zarządzanie obliczeniami związanymi z analizą danych, symulacjami i modelowaniem dużej skali na klastrach obliczeniowych,
 2. KASKADA – platforma dedykowana dla przetwarzania strumieni multimedialnych w czasie rzeczywistym,
 3. Wiki-WS – platforma umożliwiająca budowę usług sieciowych i bazujących na nich aplikacji w otwartym modelu programistycznym umożliwiająca ponowne wykorzystanie gotowych usług oraz ich katalogowanie, składowanie, wdrażanie i zarządzanie ich wykonaniem.

Dzięki opracowanym platformom, w połączeniu z profesjonalnym środowiskiem BPEL, narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektem oraz siłą chmury i wirtualizacji, użytkownikom zaoferowany zostanie uniwersalny zespół narzędzi i usług poziomu middleware umożliwiających integrację aplikacji i usług wysokiego poziomu.

Aspekt ludzki

Projekt CD NIWA zawiera wiele rozwiązań technicznych ale także ukierunkowany jest na działalność ludzką. Koncepcja jego funkcjonowania bazuje na udziale trzech głównych aktorów i zakłada ich współpracę, na zasadzie dobrowolnego udziału, w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych i biznesowych. Ci aktorzy to:

 • pracownicy Centrum, do których należy obsługa techniczna wykorzystywanych platform, promocja realizowanych przedsięwzięć oraz szkolenie i doradztwo w zakresie możliwości Centrum,
 • projektanci aplikacji i usług, którzy wykorzystując dostępne narzędzia tworzą ciekawą aplikację użytkową i udostępniają ją innym użytkownikom w celu jej przetestowania i ewentualnego udoskonalenia,
 • użytkownicy, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat stanu rozwoju aplikacji i usług w określonym obszarze zastosowań i wykorzystać je do własnych celów zaspakajając w ten sposób aspiracje, czy hobby.

Gromadzenie wiedzy

CD NIWA ma również za zadanie gromadzenie wiedzy o tworzonych produktach i ich wykorzystaniu (rekomendacje), ulepszeniu procesu wytwarzania (optymalizacja) oraz o sposobie zarządzania realizowanymi przedsięwzięciami. Wiedza ta pozwoli na określenie różnego typu czynników społeczno-psychologicznych prowadzących do bardziej skutecznej pracy, lepszej organizacji zespołów, czy właściwego doboru członków zespołu.

niwa_koncepcja

Dane pochodzące z monitoringu realizowanych przedsięwzięć, uzupełnione o sprawozdania i raporty, stanowić będą nie tylko dobrze udokumentowane studia przypadków, ale także pozwolą na odkrywanie nieznanych relacji istniejących między aktorami biorącymi udział w przedsięwzięciach. Tak pozyskana wiedza pozwoli na określenie kryteriów umożliwiających wyboru odpowiedniego rozwiązania dla zadanego problemu czy też określenie kierunku modernizacji aplikacji bądź usług. W ramach projektu zostanie więc określony:

 • odpowiedni model obliczeniowy wspomagający realizację takiego działania,
 • efektywne procedury zbierania danych o tym działaniu wynikające z przyjętego modelu,
 • analiza zebranych danych w celu usprawnienia dokonania oceny i ewentualnego działania.

Zalety Centrum

 1. Możliwości technologiczne oraz poziom usług doradczych oferowanych przez Centrum,
 2. Atrakcyjność budowanych i oferowanych produktów, jak i realizowanych innowacyjnych przedsięwzięć,
 3. Szansa komercjalizacji wyników wspólnych działań w formie ulepszonych produktów informatycznych poszukiwanych na rynku,
 4. Jakość promocji i różnych form popularyzacji Centrum, jak organizowanie konkursów dla wybranych społeczności, czy profesjonalnych szkoleń.